1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "Mes") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė").

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelyje, paspaudžiate mygtuką "Pirkti".
 • Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jei Jūs perkate kaip fizinis asmuo, Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai:

 • vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
 • kitais atvejais, kai pirkimo - pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • Prekes, pažymėtas 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, galite grąžinti per 30 dienų ir atgauti visus už prekę(-ės) sumokėtus pinigus. Prekė(-ės) turi būti mechaniškai nepažeistos. Prekė(-ės) grąžinamos originalioje pakuotėje.

4. Jūs įsipareigojate

 • Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
 • Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus -parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
 • Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote sumokėti Mums dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 200 Eur baudą.
 • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų  teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
 • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

 • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

 • Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
 • Jums pasirašius Sąskaitoje - faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
 • Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai pažymėti Važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.

8. Daiktų grąžinimas

 • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
 • Spec. prekių, kurių pristatymo terminas sudaro 2-6 savaites, grąžinimas vykdomas atskiru pirkėjo bei pardavėjo susitarimu.
 • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
 • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
 • Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atšaukimo teisė

 • Per dvi savaites Jūs, nenurodydami priežasčių, galite atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikėte kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Jūsų atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą adresuokite: admin@vonia24.lt

10. Atšaukimo pasekmės

 • Užsakymo atšaukimo atveju abi sutarties šalys privalo grąžinti gautas prekes ar paslaugas ir iš to gautą naudą (pvz., palūkanas). Jei gautų prekių ar paslaugų neįmanoma pilnai arba dalinai grąžinti arba jų būklė pablogėjusi, Jūs privalote mums atlyginti vertės skirtumą. Tai negalioja, jei prekė apgadinama jau vien tik ją apžiūrint ir tikrinant, kaip tai daroma ir įprastoje parduotuvėje. Kitais atvejais Jūs galite išvengti žalos atlyginimo, jei nesinaudosite ta preke kaip savo nuosavybe ir neatliksite jokių veiksmų, kurie galėtų sumenkinti prekės vertę. Daiktai, kuriuos galima grąžinti tose pačiose pakuotėse, grąžinami mūsų rizika. Daiktus, kurių nebeįmanoma supakuoti, grąžinate savo rizika. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 dienų nuo užsakymo atšaukimo išsiuntimo dienos.
 • Jūs privalote apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei gavote tokią prekę, kurią ir užsisakinėjote) ir tuo atveju, kai užsakymo atšaukimo metu pagal sutartį Jūs dar nesate įmokėję įmokos.

11. Atšaukimo teisė negalioja

 • prekėms, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams arba, jei dėl prekių savybių jų neįmanoma grąžinti, nes jos greitai genda ar pasibaigęs jų galiojimo terminas,
 • garso arba vaizdo įrašai arba programinė įranga, jei šias duomenų laikmenas Jūs jau išpakavote ir jomis naudojotės,

12. Atsakomybė

 • Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 • Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

 • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

11. Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.